Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo topic spam, mập mờ nội dung 02/06/2015 07/06/2015
DHA Ngôn từ không phù hợp 18/07/2014 25/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần