Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Spam 21/07/2014 21/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần