Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 30/11/2014 02/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần