Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Dùng nhiều nicks phá rối 23/08/2019 Never 24/08/2019
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần