Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 19/12/2016 26/12/2016
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần