Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Chữ ký quá dài 30/12/2014 02/01/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần