Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Ngôn từ đả kích kém văn hoá 23/04/2020 Never 07/01/2021
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần