Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Font chữ 21/10/2014 28/10/2014
warren Nghèo nàn 09/10/2014 16/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần