Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 25/12/2017 04/01/2018
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần