Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 09/05/2018 Never
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 03/12/2017 11/12/2017
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần