Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Bất chấp cảnh cáo liên tục dùng nhiều nicks spam gây rối. 11/10/2020 Never
DHA Vi phạm nhiều lần quy định của diễn đàn. Tước bỏ vv quyền tham gia 26/03/2020 Never 17/07/2020
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần