Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Đeo bám, gây rối 04/08/2014 04/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần