Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 26/11/2017 Never 26/11/2017
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần