Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
lamnguyenxuan Văng tục, đả kích thành viên khác 14/10/2015 16/10/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần