Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Gây rối topic + ngôn từ không phù hợp 30/07/2014 30/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần