Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Sa đà kéo dài cãi cọ , nghênh ngang cậy thế thách thức mod . Nick cấm mở lại 20/04/2021 Never 11/05/2021
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần