Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo topic spam 09/06/2015 14/06/2015
DHA Lập topic nội dung không phù hợp 24/07/2014 27/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần