Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
lamnguyenxuan cố tình viết không dấu khi đã cảnh cáo nhiều lần, còn tái phạm khóa vĩnh viễn 17/10/2020 19/10/2020
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần