Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 15/09/2018 Never
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 15/09/2018 Never 15/09/2018
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 11/09/2018 Never 15/09/2018
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần