Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Dùng nhiều nicks đả kich gây rối 28/08/2019 Never
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần