Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Font chữ không hợp lệ 14/11/2014 21/11/2014
DHA Lập topic không phù hợp 16/07/2014 30/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần