Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Gây rối 23/10/2014 24/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần