Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Spam 02/11/2014 05/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần