Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo post ảnh gái, lập topic spam 08/08/2014 18/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần