Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Nghỉ đợi đến khi nào Thị trường sẽ rơi như 1 viên sỏi . 30/09/2021 Never 26/12/2021
DHA Nghỉ dợi đến lúc Thị trường se. Roi 30/09/2021 Never 30/09/2021
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần