binhdt's Recent Activity

  1. binhdt đã loan bài viết của MDE12 trong chủ đề Một số thông tin về VCI

    Một so sánh quá thú vị https://cafef.vn/co-phieu-chung-khoan-tang-gap-3-so-voi-day-da-tang-co-phan-anh-dung-loi-nhuan-20210120115116595.chn Nhưng nếu bóc tách số liệu sâu hơn nữa câu chuyện càng trở nên lý thú. Chi phí cho hoạt động môi giới gồm...

    20/01/2021 lúc 13:09