camuc's Recent Activity

  1. camuc đã loan bài viết của quynhtrang333 trong chủ đề 23/11/2019 Ứng dụng Wyckoff thị trường chứng khoán Việt Nam

    Trường phái đầu tư cũng có tới 4-5 trường phái tùy cách xếp loại, còn sau đó là phương pháp đầu tư thì quá nhiều, chứ chưa nói tới các phương pháp cải biên, cải tiến, kết hợp, gộp lại từ các phương pháp và trường phái khác nhau. Chính vì sự đa dạng...

    21/11/2019 lúc 13:54
  2. camuc đã loan bài viết của quynhtrang333 trong chủ đề 23/11/2019 Ứng dụng Wyckoff thị trường chứng khoán Việt Nam- Cơ hội nào cho 6 tháng cuối năm

    Trường phái đầu tư cũng có tới 4-5 trường phái tùy cách xếp loại, còn sau đó là phương pháp đầu tư thì quá nhiều, chứ chưa nói tới các phương pháp cải biên, cải tiến, kết hợp, gộp lại từ các phương pháp và trường phái khác nhau. Chính vì sự đa dạng...

    18/11/2019 lúc 10:02