dhl2007's Recent Activity

  1. dhl2007 đã tạo chủ đề mới.

    Đừng bao giờ "em mong", "em ước" trong TTCK

    Tự tổng hợp thông tin rồi đánh giá, phân tích sau đó có nhận định để mà đưa ra quyết định. Có tổng hợp, thống kê thì lúc bán/mua sẽ không bị thông tin bên ngoài tác động nhiều và tâm lý sẽ thoải mái. Tiền của mình thì mình phải là người quyết định...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    11/08/2018 lúc 21:32