duydu's Recent Activity

  1. duydu đã loan bài viết của duydu trong chủ đề HSG - Thấp thoáng bóng dáng hotgirl tỉ đô ?

    Nên nhớ là đã xa rồi cái ngày HSG khớp 1 phiên 25-30 triệu cổ ,, cổ phiếu càng lên cao thì càng cô đặc - bởi vậy tác động 1 chút đẻ cổ phiếu không tăng mạnh khi có 1 chút tin vặt vãnh nào đó cũng là 1 mẹo nhỏ của a V thì sao ? mua được 22 triệu cổ...

    06/03/2021 lúc 21:24
  2. duydu đã loan bài viết của duydu trong chủ đề HSG - Thấp thoáng bóng dáng hotgirl tỉ đô ?

    có 1 thuyết âm mưu cho rằng HSG giả vờ đốt mấy cái đông nhựa cũ làm cho giá tăng chậm lại để mua vào 22 triệu cổ phiếu quỹ - ngày mua sắp đến và họ có thể giao cho các đầu mối gom mua trước...

    06/03/2021 lúc 21:24