duydu's Recent Activity

  1. duydu đã loan bài viết của duydu trong chủ đề Siêu phẩm tiếp theo sau SHB!!!!!

    SHS chỉ phát hành tpcd thôi nên game sez không lớn, VND phát hành 1,1 nên game lớn nhất

    15/04/2021 lúc 01:25