Xuandoa's Recent Activity

  1. Xuandoa đã loan bài viết của trunglph trong chủ đề Lỡ tay ấn nhầm bán thành mua HPG nay , giờ em phải làm sao?

    Khi nào thấy tôi im im thì đừng có vào chết đấy, qua 45 thấy tôi im không:)) mình chỉ hô anh em khi rẻ thôi như hôm nay hoặc hôm HPG giá 41.5 nọ Chả chết đâu, nó lại hồi kìa anh:))

    20/02/2017 lúc 12:24