Phân Tích Kỹ Thuật: khoa học hay nghệ thuật?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nano9, 07/07/2007.

3012 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1270807 lượt đọc và 1467 bài trả lời
 1. TXViet08

  TXViet08 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  19/01/2017
  Đã được thích:
  102
  Code Buy Sell Volume:

  [​IMG]

  _SECTION_BEGIN("Volume");
  Plot( Volume, _DEFAULT_NAME(), IIf( C > O, ParamColor("Up Color", colorGreen ), ParamColor("Down Color", colorRed ) ), ParamStyle( "Style", styleHistogram | styleThick, maskHistogram ) );
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("MA");
  P = ParamField("Price field",-1);
  Periods = Param("Periods", 15, 2, 300, 1, 10 );
  Plot( MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );
  _SECTION_END();

  //********Dedicated to my father*************

  SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);

  // calculate the trading volume
  BV = IIf( (H==L), 0, (V*(C-L)/(H-L)) );
  SV = IIf( (H==L), 0, (V*(H-C)/(H-L)));

  // starting of the day

  Bars_so_far_today = 1 + BarsSince( Day() != Ref(Day(), -1));

  StartBar = ValueWhen(TimeNum() == 091500, BarIndex());

  //total volume traded

  TodayVolume = Sum(V,Bars_so_far_today);
  TBUYVOL=Sum(BV,Bars_so_far_today);
  TSELVOL=Sum (SV,Bars_so_far_today);
  SVbull= TBUYVOL>= TSELVOL;
  SVbear=TSELVOL>=TBUYVOL;

  //PlotShapes(IIf(SVbull,shapeUpArrow, shapeNone),colorGreen, 0, L, Offset=85);
  //PlotShapes(IIf(SVbear,shapeDownArrow, shapeNone),colorRed, 0, L, Offset=-85);

  Title= " B :"+WriteVal(TBUYVOL/TodayVolume*100,2.2)+" S :"+WriteVal(TSELVOL/TodayVolume*100,2.2);

  VolBuy = Sum(BV,Bars_so_far_today);
  VolSell = Sum (SV,Bars_so_far_today);

  //**************************************************
  _SECTION_BEGIN("Vol Buy Sell");
  pColorVolBuy = ParamColor("Buy Color", colorGreen);
  pColorVolSell = ParamColor("Sell Color", colorRed);
  Plot(VolBuy, "", pColorVolBuy, ParamStyle("Style", styleLine | styleNoTitle));
  Plot(VolSell, "", pColorVolSell, ParamStyle("Style", styleLine | styleNoTitle));
  _SECTION_END();
  Rose2018lt2vietnam thích bài này.
 2. Sir_HuuLam

  Sir_HuuLam Thành viên rất tích cực Not Official

  Tham gia ngày:
  03/11/2016
  Đã được thích:
  211
 3. thanhhai7891

  thanhhai7891 Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  04/06/2018
  Đã được thích:
  20
  e đã từ bỏ cái môn cờ bạc phái sinh để quay lại ckcs
  Rose2018 thích bài này.
 4. vanvanvovo

  vanvanvovo Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  07/10/2013
  Đã được thích:
  1.129
  Bác chắc ăn đủ kiếm mớ bên PS ròi chứ gì ?
 5. TXViet08

  TXViet08 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  19/01/2017
  Đã được thích:
  102
  Code Composite Index:

  [​IMG]

  /*

  Composite Index,

  */

  A=RSI() - Ref(RSI(),-9)+ MA(RSI(3),3);
  Plot(A,"Composite Index",colorYellow,styleThick);
  Plot(MA(A,13),"MA13",colorBlack,styleHistogram);
  Plot(MA(A,13),"MA13",colorBlue,styleArea);


  Plot(MA(A,33),"MA33",colorBlack,styleHistogram);
  Plot(MA(A,33),"MA33",colorRed,styleArea);

  Plot(100,"",colorRed,styleDots,styleArea);
  Plot(0,"",colorGreen,styleDots,styleArea);
  Overbought=100;
  Oversold=0;
  Plot(100,"",colorDarkTeal,styleArea);
  Plot(120,"",colorBlack,styleHistogram);
  Plot(120,"",colorRed,styleArea);
  Plot(-20,"",colorBlack,styleHistogram);
  Plot(-20,"",colorGreen,styleArea);
  Overbought=100;
  Oversold=-0;

  Buy = Cross(A, Oversold) AND A > Oversold;
  Sell = Cross(Overbought, A) AND A < Overbought;

  PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow , shapeNone), colorWhite);
  PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow , shapeNone), colorWhite);

  /* Trend Filters */
  TimeFrameSet(in15Minute);
  SwingTrd151 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
  MA(MA(C,2),2)+
  MA(MA(MA(C,2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
  /10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
  SwingTrd152=EMA(SwingTrd151,13);
  SwingTrd153=EMA(SwingTrd152,13);
  RMO15= EMA(SwingTrd151,34);
  Bull_Trend15=EMA(SwingTrd151,34)>0;
  Bear_Trend15=EMA(SwingTrd151,34)<0;
  TimeFrameRestore();
  Ribbon_kol15=IIf(TimeFrameExpand(Bull_Trend15,in15Minute),colorBlue, IIf

  (TimeFrameExpand(Bear_Trend15,in15Minute),colorRed, colorWhite));
  Plot(8, "ribbon", Ribbon_kol15, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -0.5,100);
  // End of Trend Filter

  _SECTION_BEGIN("color1");
  SetChartBkGradientFill( ParamColor("BgTop", ColorRGB( 172,172,172 )),

  ParamColor("BgBottom", ColorRGB( 172,172,172 )),ParamColor("titleblock",ColorRGB(

  172,172,172 )));

  _SECTION_END();
 6. TXViet08

  TXViet08 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  19/01/2017
  Đã được thích:
  102
  Code mô hình Harmonic:

  [​IMG]


  GraphXSpace =7;

  Title = Date() + " C: " + WriteVal(C,1.2) + " O: " + WriteVal(O,1.2) + " L: " + WriteVal(L,1.2) + " H: " + WriteVal(H,1.2) ;colorHighliter = IIf(C >= O,27, 4);SetBarFillColor(colorHighliter);Plot(C, "Close", IIf(colorHighliter == 27,5, IIf(colorHighliter == 4, 17,29)), styleCandle, Null, Null, 0, 0, 1);

  _SECTION_BEGIN("Price");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorWhite ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
  _SECTION_END();


  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Shark");

  SBmin = Param("Swing B Min.",0.34,0.3,1,0.01);
  SBmax = Param("Swing B Max.",0.95,0.4,1,0.01);
  SCmin = Param("Swing C Min.",1.0,1.0,1.2,0.01);
  SCmax = Param("Swing C Max.",1.7,1,2.7,0.01);
  SDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.7,0.7,1.2,0.01);
  SDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.2,1.0,2.7,0.01);

  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Gartley");

  GBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
  GBmax = Param("Swing B Max.",0.72,0.4,1,0.01);
  GCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.27,0.01);
  GCmax = Param("Swing C Max.",1.0,0.4,1.27,0.01);
  GDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.55,0.3,1,0.01);
  GDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);

  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Bat");

  BatBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
  BatBmax = Param("Swing B Max.",0.55,0.4,1,0.01);
  BatCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
  BatCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
  BatDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.5,0.3,1,0.01);
  BatDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);

  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Butterfly");

  BtBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
  BtBmax = Param("Swing B Max.",0.9,0.4,1,0.01);
  BtCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
  BtCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
  BtDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1,1,1.8,0.01);
  BtDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.8,1,1.8,0.01);

  _SECTION_END();


  _SECTION_BEGIN("Crab");

  CBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
  CBmax = Param("Swing B Max.",0.65,0.4,1,0.01);
  CCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
  CCmax = Param("Swing C Max.",1.270,0.4,1.62,0.01);
  CDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1.25,1,1.8,0.01);
  CDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.8,1,2,0.01);

  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("AB=CD");

  abcd_Cmin = Param("Swing C Min.",0.3, 0.3 , 1, 0.01);
  abcd_Cmax = Param("Swing C Max.",0.8, 0.8 , 1, 0.01);
  abcd_Dmin = Param("Swing D Min.",1.2, 1, 2.7, 0.01);
  abcd_Dmax = Param("Swing D Max.",3.7, 1, 4, 0.01);

  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Patterns");

  //strength = Param("Strength",5,2,15,1); // Best use: 3, 4, 5
  strength = Param("BARS of each LINE",5,2,15,1); // So luong bar cho moi duong XA, AB, BC,
  bu = ParamToggle("Bullish Pattern","Off|On",1); // So bar/lines se quyet dinh. mo^ hinh` duoc ve the' nao`
  be = ParamToggle("Bearish Pattern","Off|On",1);

  bi = Cum(1)-1;

  function GetTop(bars) // Lay' gia' tri cao nhat' = di?nh
  {
  Top = H == HHV(H,2*bars) AND Ref(HHV(H,bars),bars) < H;
  Top = Top AND LastValue(bi)-ValueWhen(Top,bi) > bars;
  return Top;
  }

  function GetValley(bars) // La'y gia tri thap' nhat' = day'
  {
  Valley = L == LLV(L,2*bars) AND Ref(LLV(L,bars),bars) > L;
  Valley = Valley AND LastValue(bi)-ValueWhen(Valley,bi) > bars;
  return Valley;
  }


  // Build fractals array

  P1 = GetTop(strength); // so' bar cho 1 duong` XA, AB, BC, CD
  V1 = GetValley(Strength);

  P1 = IIf(P1,IIf(ValueWhen(P1,bi,2) < ValueWhen(V1,bi),P1,IIf(ValueWhen(P1,H,2) > H,False,P1)),P1);
  P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi,IIf(ValueWhen(P1,bi,0) < ValueWhen(V1,bi,0),IIf(ValueWhen(P1,H,0) >= H,False,P1),P1),P1);
  V1 = IIf(V1,IIf(ValueWhen(V1,bi,2) < ValueWhen(P1,bi),V1,IIf(ValueWhen(V1,L,2)<L,False,V1)),V1);
  V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi ,IIf(ValueWhen(V1,bi,0) < ValueWhen(P1,bi,0),IIf(ValueWhen(V1,L,0) <= L, False,V1),V1),V1);


  P1H1 = ValueWhen(P1,H);
  P1Bar1 = ValueWhen(P1,bi);
  P1H2 = ValueWhen(P1,H,2);
  P1Bar2 = ValueWhen(P1,bi,2);
  V1L1 = ValueWhen(V1,L);
  V1Bar1 = ValueWhen(V1,bi);
  V1L2 = ValueWhen(V1,L,2);
  V1Bar2 = ValueWhen(V1,bi,2);


  //============================================
  // BULLISH PATTERNS
  //============================================
  /*
  Mo hinh Bullish:
  A = P1H2
  B = V1L1
  C = P1H1
  X = V1L2

  */

  PTvalid = (P1Bar1 > V1Bar1 AND V1Bar1 > P1Bar2 AND P1bar2 > V1Bar2) AND P1; // Peaks and troughs are in order

  myAX = P1H2-V1L2;
  myAB = P1H2-V1L1;
  myBC = P1H1-V1L1;

  myAB_AX = myAB/ myAX;
  myBC_AB = myBC/ myAB;

  BullGartley4 = PTvalid AND ( myAB_AX > GBmin ) AND ( myAB_AX < GBmax )
  AND ( myBC_AB > GCMin ) AND ( myBC_AB < GCMax );

  BullBat4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BatBmin ) AND ( myAB_AX < BatBmax )
  AND ( myBC_AB > BatCMin ) AND ( myBC_AB < BatCMax );

  BullButterfly4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BtBmin ) AND ( myAB_AX < BtBMax ) AND ( myBC_AB > BtCmin ) AND ( myBC_AB < BtCmin );

  BullButterfly4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > BtBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < BtBMax AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > BtCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < BtCMax; //new

  BullCrab4 = PTvalid AND ( myAB_AX > CBmin ) AND ( myAB_AX < CBmax ) AND ( myBC_AB > CCmin ) AND ( myBC_AB < CCmax );
  BullShark4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > SBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < SBmax AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > SCMin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < SCMax;
  BullShark = IIf(LowestSince(BullShark4,L) < ValueWhen(BullShark4,P1H2)-(ValueWhen(BullShark4,P1H2)-ValueWhen(BullShark4,V1L2))*SDmin AND
  LowestSince(bullShark4,L) > ValueWhen(BullShark4,P1H2)-(ValueWhen(BullShark4,P1H2)-ValueWhen(BullShark4,V1L2))*SDmax AND
  HighestSince(BullShark4,H) <= ValueWhen(BullShark4,P1H1 ) AND
  LowestSince(bullShark4,L)==L, True,False);
  BullShark = BullShark AND LowestSince(BullShark4,L) < ValueWhen(BullShark4,V1L1);

  BullABCD4 = PTvalid AND ( myBC_AB > abcd_Cmin) AND ( myBC_AB < abcd_Cmax );  strPattern = "";

  //==================================================
  // BULLISH ABCD
  // Bullish pattern found. D retracement level is not evaluated
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullABCD4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullABCD4,L);

  myC = ValueWhen(BullABCD4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullABCD4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullABCD4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullABCD4,V1L2);
  myCB = myC - myB;

  my_d_min = myCB * abcd_DMin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myCB * abcd_DMax ;
  my_Cd_min = myC - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Cd_max = myC - my_d_max;

  BullABCD = IIf( ( dLow < my_Cd_min ) AND ( dLow > my_Cd_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );

  BullABCD = BullABCD AND (dLow < myB);


  //==================================================
  // BULLISH GARTLEY
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullGartley4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullGartley4,L);

  myC = ValueWhen(BullGartley4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullGartley4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullGartley4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullGartley4,V1L2);
  myAX = myA - myX;

  my_d_min = myAX * GDmin; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * GDMax;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;

  BullGartley = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullGartley = BullGartley AND (dLow < myB); // diem D thap' hon B
  strPattern = WriteIf(BullGartley,"BULLISH GARTLEY",strPattern);  //==================================================
  // BULLISH BAT
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullBat4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullBat4,L);

  myC = ValueWhen(BullBat4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullBat4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullBat4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullBat4,V1L2);
  myAX = myA - myX;

  my_d_min = myAX * BatDmin; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BatDmax ;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;

  BullBat = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullBat = BullBat AND (dLow < myB); // diem d thap hon diem B
  strPattern = WriteIf(BullBat,"BULLISH BAT",strPattern);


  //==================================================
  // BULLISH CRAB - CUA
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullCrab4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullCrab4,L);

  myC = ValueWhen(BullCrab4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullCrab4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullCrab4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullCrab4,V1L2);
  myAX = myA - myX;

  my_d_min = myAX * CDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * CDmax ;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;

  BullCrab = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullCrab = BullCrab AND (dLow < myX); // diem D thap' hon X
  strPattern = WriteIf(BullCrab ,"BULLISH CRAB",strPattern);


  //==================================================
  // BULLISH BUTTTERFLY
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullButterfly4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullButterfly4,L);

  myC = ValueWhen(BullButterfly4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullButterfly4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullButterfly4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullButterfly4,V1L2);
  myAX = myA - myX;

  my_d_min = myAX * BtDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BtDmax ;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;

  BullButterfly = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max ) AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L), True, False );
  BullButterfly = BullButterfly AND (dLow < myX);

  BullButterfly = IIf(LowestSince(BullButterfly4,L) < ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-(ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-ValueWhen(BullButterfly4,V1L2))*BtDMin AND LowestSince(BullButterfly4,L) > ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-(ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-ValueWhen(BullButterfly4,V1L2))*BtDmax AND HighestSince(BullButterfly4,H) <= ValueWhen(BullButterfly4,P1H1 ) AND LowestSince(bullButterfly4,L)==L, True,False);
  BullButterfly = BullButterfly AND LowestSince(BullButterfly4,L) < ValueWhen(BullButterfly4,V1L2);

  strPattern = WriteIf(BullButterfly ,"BULLISH BUTTERFLY",strPattern);  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BULLISH ABCB
  //==========================================================
  BullHar4 = BullABCD4;
  BullHar = BullABCD;

  Point4 = IIf(BullHar,ValueWhen(BullHar4,bi),Null);
  BullHar = IIf(BullHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BullHar,point4,0) AND ValueWhen(BullHar,bi,0) > bi ,False,BullHar),BullHar);

  A = ValueWhen(BullHar4,P1H2);
  Abar = ValueWhen(BullHar4,P1bar2);
  B = ValueWhen(BullHar4,V1L1);
  Bbar = ValueWhen(BullHar4,V1bar1);
  C1 = ValueWhen(BullHar4,P1H1);
  C1bar = ValueWhen(BullHar4,P1bar1);
  D = ValueWhen(BullHar,L);
  Dbar = ValueWhen(BullHar,bi);

  BCdAB = (C1-B)/(A-B);
  BCdCD = (C1-D)/(C1-B);

  PlotPattern = Dbar > C1bar;

  if(LastValue(PlotPattern) AND bu)
  {
  ColorX = colorGreen;
  // Ve cac duong AB, BC, CD
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);

  // Ve cac gia tri Fibo
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Dbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(D))/2,ColorX );

  //---------- Viet cac diem X, A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = 0;
  ylech = 2;
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) + ylech, ColorX );
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) - ylech, ColorX );
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) + ylech, ColorX );
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) - ylech, ColorX );

  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  myStr = "Pattern: BULLISH AB=CD";
  toadoX = LastValue(Abar);
  toadoY = LastValue(D);

  PlotText(myStr,toadoX,toadoY,ColorX );
  }

  } // end of Ve duong` bullish abcd  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BULLISH BAT, GARTLEY, BUTTERFLY, CRAB
  //==========================================================


  BullHar4 = BullGartley4 OR BullButterfly4 OR BullBat4 OR BullCrab4 OR BullShark4;
  BullHar = BullGartley OR BullButterfly OR BullBat OR BullCrab OR BullShark;

  Point4 = IIf(BullHar,ValueWhen(BullHar4,bi),Null);
  BullHar = IIf(BullHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BullHar,point4,0) AND ValueWhen(BullHar,bi,0) > bi ,False,BullHar),BullHar);

  X = ValueWhen(BullHar4,V1L2);
  Xbar = ValueWhen(BullHar4,V1Bar2);
  A = ValueWhen(BullHar4,P1H2);
  Abar = ValueWhen(BullHar4,P1bar2);
  B = ValueWhen(BullHar4,V1L1);
  Bbar = ValueWhen(BullHar4,V1bar1);
  C1 = ValueWhen(BullHar4,P1H1);
  C1bar = ValueWhen(BullHar4,P1bar1);
  D = ValueWhen(BullHar,L);
  Dbar = ValueWhen(BullHar,bi);

  ABdXA = (A-B)/(A-X);
  BCdAB = (C1-B)/(A-B);
  ADdXA = (A-D)/(A-X);
  BCdCD = (C1-D)/(C1-B);

  PlotPattern = Dbar > C1bar;

  if(LastValue(PlotPattern) AND bu)
  {
  ColorX = colorBlue;
  // Ve cac duong XA, AB, BC, CD
  Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX,styleDashed);

  // Ve cac gia tri Fibo
  PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,ColorX);
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX);
  PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,ColorX);
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Dbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(D))/2,ColorX);

  //---------- Viet cac diem X, A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = 0;
  ylech = 2;
  PlotText("X",LastValue(Xbar) + xlech, LastValue(X) - ylech, ColorX);
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) + ylech, ColorX);
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) - ylech, ColorX);
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) + ylech, ColorX);
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) - ylech, ColorX);

  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  strPattern = "Pattern: " + strPattern;
  toadoX = (LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2;
  toadoY = (LastValue(D)+LastValue(X))/2;

  PlotText(strPattern,toadoX,toadoY-2,ColorX);
  }

  } // end of Ve duong cho cac mo hinh Crab, Butterfly, Bat


  //=============================================================
  // BEARISH PATTERNS
  //=============================================================

  PTvalid = (V1Bar1 > P1Bar1 AND P1Bar1 > V1Bar2 AND V1Bar2 > P1Bar2) AND V1;

  myAX = P1H2-V1L2;
  myAB = P1H1-V1L2;
  myBC = P1H1-V1L1;

  myAB_AX = myAB/ myAX;
  myBC_AB = myBC/ myAB;

  BearGartley4 = PTvalid AND ( myAB_AX > GBmin ) AND ( myAB_AX < GBmax )
  AND ( myBC_AB > GCMin ) AND ( myBC_AB < GCMax );

  BearBat4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BatBmin ) AND ( myAB_AX < BatBmax )
  AND ( myBC_AB > BatCMin ) AND ( myBC_AB < BatCMax );

  BearButterfly4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BtBmin ) AND ( myAB_AX < BtBMax ) AND ( myBC_AB > BtCmin ) AND ( myBC_AB < BtCmin );

  BearButterfly4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > BtBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < BtBmax AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > BtCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < BtCmax; //new

  BearCrab4 = PTvalid AND ( myAB_AX > CBmin ) AND ( myAB_AX < CBmax ) AND ( myBC_AB > CCmin ) AND ( myBC_AB < CCmax );


  BearShark4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > SBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < SBmax AND
  (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > SCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < SCmax;
  BearShark = IIf(HighestSince(bearShark4,H) > ValueWhen(BearShark4,V1L2) + (ValueWhen(BearShark4,P1H2) - ValueWhen(BearShark4,V1L2))*SDmin AND
  HighestSince(bearShark4,H) < ValueWhen(BearShark4,V1L2) + (ValueWhen(BearShark4,P1H2) - ValueWhen(BearShark4,V1L2))*SDMax AND
  LowestSince(BearShark4,L) >= ValueWhen(BearShark4,V1L1 ) AND
  HighestSince(BearShark4,H) == H, True, False);
  BearShark = BearShark AND HighestSince(BearShark4,H) > ValueWhen(BearShark4,P1H1);


  BearABCD4 = PTvalid AND ( myBC_AB > abcd_Cmin) AND ( myBC_AB < abcd_Cmax );

  strPattern = "";
  //==========================================================
  // BEARISH ABCD
  // Bearish pattern found. D retracement level is not evaluated
  //==========================================================
  dHigh = HighestSince(BearABCD4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearABCD4,L);

  myA = ValueWhen(BearABCD4,V1L2);
  myB = ValueWhen(BearABCD4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearABCD4,V1L1);
  myCB = myB - myC;

  my_d_min = myCB * abcd_DMin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myCB * abcd_DMax ;
  my_Cd_min = myC + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Cd_max = myC + my_d_max;

  BearABCD = IIf( ( dHigh > my_Cd_min ) AND ( dHigh < my_Cd_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );

  BearABCD = BearABCD AND (dHigh > myB);

  //=============================================================
  // BEARISH GARTLEY
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearGartley4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearGartley4,L);

  myX = ValueWhen(BearGartley4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearGartley4,V1L2);
  myAX = myX - myA;

  myB = ValueWhen(BearGartley4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearGartley4,V1L1);


  my_d_min = myAX * GDmin; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * GDMax;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;

  BearGartley = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearGartley = BearGartley AND (dHigh > myB); // diem D cao hon B
  strPattern = WriteIf(BearGartley ,"BEARISH GARTLEY",strPattern);

  //=============================================================
  // BEARISH BAT
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearBat4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearBat4,L);

  myX = ValueWhen(BearBat4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearBat4,V1L2);
  myAX = myX - myA;

  myB = ValueWhen(BearBat4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearBat4,V1L1);


  my_d_min = myAX * BatDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BatDMax ;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;

  BearBat = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearBat = BearBat AND (dHigh > myB); // diem D cao hon B
  strPattern = WriteIf(BearBat ,"BEARISH BAT",strPattern);


  //=============================================================
  // BEARISH BUTTERFLY
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearButterfly4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearButterfly4,L);

  myX = ValueWhen(BearButterfly4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearButterfly4,V1L2);
  myAX = myX - myA;

  myB = ValueWhen(BearButterfly4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearButterfly4,V1L1);


  my_d_min = myAX * BtDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BtDmax ;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;

  BearButterfly = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max ) AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H), True, False);
  BearButterfly = BearButterfly AND (dHigh > myX);

  BearButterfly = IIf(HighestSince(BearButterfly4,H) > ValueWhen(BearButterfly4,V1L2) + (ValueWhen(BearButterfly4,P1H2) - ValueWhen(BearButterfly4,V1L2))*BtDmin AND HighestSince(BearButterfly4,H) < ValueWhen(BearButterfly4,V1L2) + (ValueWhen(BearButterfly4,P1H2) - ValueWhen(BearButterfly4,V1L2))*BtDMax AND LowestSince(BearButterfly4,L) >= ValueWhen(BearButterfly4,V1L1 ) AND HighestSince(BearButterfly4,H) == H, True, False);
  BearButterfly = BearButterfly AND HighestSince(BearButterfly4,H) > ValueWhen(BearButterfly4,P1H2);

  strPattern = WriteIf(BearButterfly ,"BEARISH BUTTERFLY",strPattern);  //=============================================================
  // BEARISH CRAB
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearCrab4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearCrab4,L);

  myX = ValueWhen(BearCrab4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearCrab4,V1L2);
  myAX = myX - myA;

  myB = ValueWhen(BearCrab4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearCrab4,V1L1);


  my_d_min = myAX * CDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * CDmax ;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;

  BearCrab = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearCrab = BearCrab AND (dHigh > myX); // diem D cao hon X
  strPattern = WriteIf(BearCrab ,"BEARISH CRAB",strPattern);  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BEARISH ABCD
  //==========================================================


  BearHar4 = BearABCD4;
  BearHar = BearABCD;

  Point4 = IIf(BearHar,ValueWhen(BearHar4,bi),Null);
  BearHar = IIf(BearHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BearHar,point4,0) AND ValueWhen(BearHar,bi,0) > bi ,False,BearHar),BearHar);

  A = ValueWhen(BearHar4,V1L2);
  Abar = ValueWhen( BearHar4,V1bar2);
  B = ValueWhen(BearHar4,P1H1);
  Bbar = ValueWhen(BearHar4,P1bar1);
  C1 = ValueWhen(BearHar4,V1L1);
  C1bar = ValueWhen(BearHar4,V1bar1);
  D = ValueWhen(BearHar,H);
  Dbar = ValueWhen(BearHar,bi);

  BCdAB = (B-C1)/(B-A);
  BCdCD = (D-C1)/(B-C1);

  PlotPattern = Dbar > C1bar;

  //--------- Ve duong ------------------
  if(LastValue(Plotpattern) AND be)
  {
  ColorX = colorYellow;
  // Ve duong AB, BC
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);

  // Viet cac gia tri Fibo tren duong AB, BC
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Bbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(B))/2,ColorX );

  //---------- Viet cac diem A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = -1;
  ylech = 1;
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) - ylech, ColorX );
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) + ylech, ColorX );
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) - ylech, ColorX );
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) + ylech, ColorX );

  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  myStr = "Pattern: BEARISH AB=CD";
  toadoaX = LastValue(Abar);
  toadoY = LastValue(D);

  PlotText(myStr,toadoaX,toadoY+1,ColorX );
  }

  } // end of VE DUONG CHO MO HINH BEARISH ABCD


  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BEARISH BAT, GARTLEY, BUTTERFLY, CRAB
  //==========================================================

  BearHar4 = BearGartley4 OR BearButterfly4 OR BearBat4 OR BearCrab4 OR BearShark4 ;
  BearHar = BearGartley OR BearButterfly OR BearBat OR BearCrab OR BearShark;

  Point4 = IIf(BearHar,ValueWhen(BearHar4,bi),Null);
  BearHar = IIf(BearHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BearHar,point4,0) AND ValueWhen(BearHar,bi,0) > bi ,False,BearHar),BearHar);

  X = ValueWhen(BearHar4,P1H2);
  Xbar = ValueWhen(BearHar4,P1Bar2);
  A = ValueWhen(BearHar4,V1L2);
  Abar = ValueWhen( BearHar4,V1bar2);
  B = ValueWhen(BearHar4,P1H1);
  Bbar = ValueWhen(BearHar4,P1bar1);
  C1 = ValueWhen(BearHar4,V1L1);
  C1bar = ValueWhen(BearHar4,V1bar1);
  D = ValueWhen(BearHar,H);
  Dbar = ValueWhen(BearHar,bi);

  ABdXA = (B-A)/(X-A);
  BCdAB = (B-C1)/(B-A);
  ADdXA = (D-A)/(X-A);
  BCdCD = (D-C1)/(B-C1);

  PlotPattern = Dbar > C1bar;

  //--------- Ve duong ------------------
  if(LastValue(Plotpattern) AND be)
  {
  ColorX = colorRed;
  // Ve duong XA, AB, BC
  Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);

  // Viet cac gia tri Fibo tren duong XA, AB, BC
  PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Bbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(B))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,ColorX );

  //---------- Viet cac diem X, A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = -1;
  ylech = 1;
  PlotText("X",LastValue(Xbar) + xlech, LastValue(X) + ylech, ColorX );
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) - ylech, ColorX );
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) + ylech, ColorX );
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) - ylech, ColorX );
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) + ylech, ColorX );

  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  strPattern = "Pattern: " + strPattern;
  toadoaX = (LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2;
  toadoY = (LastValue(D)+LastValue(X))/2;

  PlotText(strPattern,toadoaX,toadoY+1,ColorX );
  }

  } // end of VE DUONG CHO MO HINH BEARISH BAT, GARTLEY, BUTTERFLY, CRAB

  //=================================
  // Show diem ho^~ tro. va` khang' cu. ko?
  //=================================

  plotFractals = ParamToggle("Plot Fractals","Off|On",1);
  if(PlotFractals)
  {
  }
  //==============================================
  // DAT DIEU KIEN cho TIM KIEM BULL
  //==============================================
  dkBull = False;
  ListBull = ParamList("Type of Bullish", "None|AB=CD|Gartley|Butterfly|Bat|Crab|All Patterns", 6);
  if ( ListBull == "None" ) dkBull = True;
  if ( ListBull =="AB=CD" ) dkBull = BullABCD ;
  if ( ListBull =="Gartley" ) dkBull = BullGartley ;
  if ( ListBull =="Butterfly" ) dkBull = BullButterfly ;
  if ( ListBull =="Bat" ) dkBull = BullBat ;
  if ( ListBull =="Crab" ) dkBull = BullCrab ;
  if ( ListBull =="All Patterns") dkBull = (BullABCD) OR (BullGartley) OR (BullButterfly ) OR (BullBat ) OR (BullCrab);

  //==============================================
  // DAT DIEU KIEN cho TIM KIEM BEAR
  //==============================================
  dkBear = False;
  ListBear = ParamList("Type of Bearish", "None|AB=CD|Gartley|Butterfly|Bat|Crab|All Patterns", 0);
  if ( ListBear == "None" ) dkBear = True;
  if ( ListBear =="AB=CD" ) dkBear = BearABCD ;
  if ( ListBear =="Gartley" ) dkBear = BearGartley ;
  if ( ListBear =="Butterfly" ) dkBear = BearButterfly ;
  if ( ListBear =="Bat" ) dkBear = BearBat ;
  if ( ListBear =="Crab" ) dkBear = BearCrab ;
  if ( ListBear =="All Patterns") dkBear = (BearABCD ) OR (BearGartley ) OR (BearButterfly ) OR (BearBat ) OR (BearCrab );
  //===============================
  PlotShapes(shapeSmallCircle*P1,12,0,H,5);
  PlotShapes(shapeSmallCircle*V1,11,0,L,-5);

  PlotShapes(shapeSmallCircle*(Bullbat OR bullcrab OR bullbutterfly OR bullgartley OR bullabcd),5,0,L,-25);
  PlotShapes(shapeSmallCircle*(Bearbat OR bearcrab OR bearbutterfly OR beargartley OR bearabcd),40,0,H,25);
  PlotShapes(shapeStar*(BullABCD),5,0,L,-15);
  PlotShapes(shapeStar*(BearABCD),40,0,H,15);
  PlotShapes(shapeUpArrow*(Bullhar) ,29,0,L, -25);
  PlotShapes(shapeDownArrow*(Bearhar),17,0,H, -25);
  bullpat = (Bullbat OR bullcrab OR bullbutterfly OR bullgartley OR BullShark);
  bearpat = (Bearbat OR bearcrab OR bearbutterfly OR beargartley OR BearShark);

  bullhabcd = bullhar AND bullabcd;
  bearhabcd = bearhar AND bearabcd;

  LatPattern = bullHar OR bearHar OR bullhabcd OR bearhabcd;
  Lastpattern = LastValue(ValueWhen(LatPattern,IIf(BullGartley,1,IIf(BearGartley,-1,IIf(BullBat,2,IIf(BearBat,-2,
  IIf(BullButterfly,3,IIf(BearButterfly,-3,IIf(BullCrab,4,IIf(BearCrab,-4,IIf(BullShark,5,IIf(BearShark,-5,Null))))))))))));

  PatternName = WriteIf(LastPattern == 1,"Bullish Gartley",WriteIf(LastPattern == -1,"Bearish Gartley",WriteIf(LastPattern == 2,"Bullish Bat",
  WriteIf(LastPattern == -2,"Bearish Bat",WriteIf(LastPattern == 3,"Bullish Butterfly",WriteIf(LastPattern == -3,"Bearish Butterfly",
  WriteIf(LastPattern == 4,"Bullish Crab",WriteIf(LastPattern == -4,"Bearish Crab",WriteIf(LastPattern == 5,"Bullish Shark",WriteIf(LastPattern == -5,"Bearish Shark"," ")))))))))) ;

  Filter =V>=10
  AND (bullpat OR bearpat OR bearabcd OR bullabcd)
  ;
  Last edited: 05/06/2018
  PDL, Nguyenbinh234, Rose20181 người khác thích bài này.
 7. wildboar

  wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  21/06/2015
  Đã được thích:
  6.295
  Bác vẽ và xem giùm con VCS với . thanks bác
 8. TXViet08

  TXViet08 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  19/01/2017
  Đã được thích:
  102
  V.CS:

  [​IMG]
  wildboar thích bài này.
 9. ThanhToan_CEO

  ThanhToan_CEO Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  23/10/2017
  Đã được thích:
  1.207
  Mời các bác xem tranh cuối tuần nhé
  :D
  [​IMG]
 10. ThanhToan_CEO

  ThanhToan_CEO Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  23/10/2017
  Đã được thích:
  1.207
  Kết phiên nay chính thức xác nhận
  Mai TT chính thức ván mới nhé các bác
  :-B

Chia sẻ trang này