Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Sử dụng 2 nicks spam quá khích gây cãi cọ 23/04/2020 Never 30/04/2020
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần