Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Đeo bám gây rối công kích thành viên 23/04/2020 Never 30/04/2020
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần