Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Xúc phạm TV 28/07/2014 31/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần