Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Spam 30/05/2015 30/06/2015
warren Post ảnh gái 07/12/2014 04/01/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần