Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 31/10/2017 10/11/2017
DHA Spam topic 07/08/2014 09/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần