Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
lamnguyenphu cố ý vi phạm quy định diễn đàn 29/05/2021 02/06/2021
lamnguyenphu spam quảng cáo 28/09/2020 15/10/2020
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần