Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo lập topic spam 06/08/2015 13/08/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần