Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Spam 24/10/2014 24/11/2014
DHA Spam topic 18/10/2014 21/10/2014
DHA Spam topic 10/09/2014 13/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần