Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Ngôn từ khôn phù hợp 18/12/2014 21/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần