Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Spam 28/11/2014 05/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần