Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Spam topic 31/10/2014 02/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần