Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Ngôn từ không phù hợp 07/10/2014 14/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần