Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Chèn thông tin quảng cáo cá nhân 10/05/2022 17/05/2022
zin_meo lập topic spam, ko mang thông tin 19/06/2015 26/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần