Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam post ảnh gái 07/06/2015 12/06/2015
DHA Gây rối topic 29/07/2014 09/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần