Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Tiêu đề chữ hoa 20/10/2014 27/10/2014
DHA Cãi lộn 11/08/2014 18/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần