Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Spam topic 03/08/2014 06/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần