Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
lamnguyenphu spam quảng cáo 05/09/2023 Never
lamnguyenphu hành vi không phù hợp 03/09/2020 06/09/2020
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần