Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm điều 6.1& 6.16 qui định diễn đàn 18/03/2017 18/04/2017
DHA Vi phạm điều 6.1 & 6.16 Qui định diễn đàn 18/03/2017 Never 18/03/2017
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần