Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Hô hào gây gổ với ngôn từ kém văn hóa 01/09/2021 Never 04/01/2022
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần